نماینده ایران در جشنواره سینمایی سالنتو

نمیش فیلم بی وزنی در جشنواره سینمایی سالنتو ایتالیا

فیلم سینمایی "بی وزنی" ؛ ساختہ مہدی فرد قادری ؛ در میان 10 نامزد پایانی بخش رقابتی ہفتہ میین دورہ جشنواره بین المللی فیلم سالانو ایتالیا معاہدہ کی گرفتاری۔ ف پیش ف پیش از این جایزه جایزه پیش ، ، پیش پیش پیش ، جایزه پیش جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه جایزه بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهت بهتشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشن تجرب تجرب تجرب تجرب تجرب تجرب تجرب تجرب تجرب تجرب وینینای شمالی آمریکا را بہ خود اختصاص داده است۔ ہفتدہین دورہ جشنواره بین المللی فیلم "سالنتو" 6 - 1 سپتامبر 2020 م۔ شہیرائے جنوبی سیلینٹو ؛ لیس؛ اور ٹرائیس برگزار می گردڈ۔

شیئر