طرح ہشت و نیم کلیپ نمایشی

ہمکاری ھنرمندان ایرانی و ایتالیایی درہ ہشت و نیم کلیپ نمایشی

دانیال خیری خواہ (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران اور نکولا پیانوولا (بازیگر) اور انا ڈورا ڈورنو (کارگردان) از ایتالیا در قالب ہمکاری از راہ دور باپند سفارتخانہ ایتالیا در تہران و کمپنی نمایش ایتالیایی انسٹیبیلی واگنتی طرز با را عنوان " ہشت و نیم کلیپ نمایشی: چگونه بیماری ہمہ گیر شده زندگی ما را دگرگون ساخت ”اجراء نمودند۔ 1399 این مجموعہ اگر تولید نخستین خروجی آن یک ماہ بہ طول انجامیده ، شامل ہشت کلپ 8-5 دقیقهای اور یک تیزر است ، اگر با مضمون زندگی در جهان پساکرونا ، با عنوان "فراتر از مرزہا" در فضای مجازی نیز انتشار یافته است۔

شیئر