چیلمین ہفتھ دفاع مقدس

وبینار جنگ تحمیل 40 سال بعد: نگاہی تازہ بہ طولانی ترین جنگ تعارف قرن بیستم

رازنی فرهنگی ایران در ایتالیا بہ مناسببت چلمین ہفتہ دفاع مقدس اگست 19 روز بروز ہفتہ 22 ستمبر (1 مئی 99) وینبار "جنگ تحمیلی 40 سال بعد: نگاہی تازہ بہ طولانی ترین جنگ تعارف قرن بیستم" را باکول نیکولا پیڈ مدیر مؤسسه مطالعات جهانی برگزار می نماید۔

برای مشاہده این وبینار اینجا کلیک نمائش۔

شیئر