برگزاری وبنار بہ مناسببت روز ملی زبان اور ادبیات فارسی

وبینار تشابات ادبی میان ایران و ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاہ اینترنتی دیرروز دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار ہای گفتگو ایران با عنوان "تشاتات ادبی میان ایران و ایتالیا" را بہ مناسبت روزنامہ شعر و ادب پارسی (شہریورہاه 27) برگزار می نماید۔

انٹونیلو سیکچٹی (مدیر ختمگاہ اینترنتی دیروز) جلسه گردان ؛ و محمد تقی امینی (رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا) ؛ وکتٹر محمد حسین کیا (استادیار دانشگاہ تهران) سخنرانان وبینار خواہند بود۔

دکتر محمد حسین کیایی استادیار دانشگاہ تهران ؛ در میان کتب و مقالاتی اگر تألیف نموده ؛ بہ مسأله تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا نیز پرداخته ؛ اگر صرف نمونے ہی ہوں تو ، مقاله تألیفی مشترک وی باکتر ایمان منسوب بصیری (استاد یار دانشگاہ تهران) با لقب "کھنت ترین واوزگان دخیل فارسی در فرهنگ و زبان ایتالیایی" انتشار یافته است۔

علاقہ مندان می صلاحیت سے اگست 19 روز بروز جمعہ 16 ستمبر 2020 م (26 شہریورماهہ 1399) این وینار را در این نشانی دنبال نمایند۔

شیئر