نمایش مستند خاتمہ در ایتالیا

نمایش مستند خاتمہ در جشنواره سینمایی ایتالیا

مستند “خاتمہ” ساختہ ہادی و مہدی زارعی بھی جشنواره سینمایی (تیل کے بعد کی زندگی) ایتالیا راہ یافت۔ این مستند 89 دقیقہ ای کچن آن را کمپنی فرانسوی “چل فیلمز” بر عهده دارد ؛ پیشیٹر در جشنواره های سینمایی "لایپزیک" ؛ "فلورانس"؛ "سینما حقیقت" ؛ "ایرانسی"؛ و "امریکن داکیتنتری" نیز بہ نمایش گذاشته شده ؛ و گوشہ ای از زندگی یک دختر مہاجر افغان در شہر شیراز را روایت می‌کند۔ ہفتمین دوره جشنواره سینمایی (تیل کے بعد زندگی) از تاریخ 5-3 ؛ و 13-8 ماه سپتامبر 2020 م۔ در دو شہر مختلف “ساردنیا” ایتالیا برگزار می گردد۔

شیئر