روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست گرامی باد

پنجم ژوئن ؛ برابر با شانزدہم خردادماه یکزار و سیصد و نود نمبر خورشیدی ؛ روز جانی محیط زیست ، گرامی باد۔

شیئر