بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

درگذشت بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

خانم پروفسور "بیانکا ماریا اسکارچا آمورِتّی" (بیانکاریہ سکارسیا اموریٹی) ؛ شیعه شناس شہیر ایتالیایی ، شامگاہ 19 سپتمبر 2020 م. (29 شہریورماه 1399) دارفانی را وداع گفت۔ وی سال 1938 م شہر "آئوستا" ایتالیا متولد گردید. اور قرآن "آلساندرو بائوزانی" (الیسانڈرو بوسانی) ؛ اسلام شناس فقید ایتالیایی ؛ و استاد بازنشسته اسلام شناسی دانشگاه "ساپینزا" (حکمت) شہر رم ؛ و عضو ہیأت تحریریه نشریه “جغرافیا سیاسی” (جغرافیائی سیاست) حوزہ تخصصی این شرق شناس ایتالیایی ، اسلام شناسی در شاخه اسلام سیاسی ، اور بہ آخر اخص ، شیعہ شناسی بود۔ چڑھنا یا دہ تحقیق و پایان نام دانشگاہی اگر با راحمایی ایشان در حوزہ اسلام شناسی انجام یافته نیز اشانوره۔ آخرین طرح وی تدوین دانشنامه تشیع در زبان ایتالیایی بج ؛ اگر تکمیل نگردید۔ "تساہل و جنگ مقدس در اسلام" (1974 م.) ؛ "جهان اسلام" (1981 م.) ؛ "فلسطین: تاریخ یک سرزمین" (1987 م.) ؛ "شیعیان در جهان" (1994 م۔) ؛ "جهان اسلام۔ پانڈرده قرن تاریخ "(2001 م.) ؛ “قرون وسطایی دیگر۔ روزنامه در اسلام "(2001 م.) ؛ "قرآن. خوانشی دیگر "(2009 م.) ؛ "دین و سیاست" (2011 م.) ؛ "زنان قهرمان سرزمین اسلامی" (2015 م۔) از جملہ اہم ترین کتب تألیفی ؛ یا مجموعہ مقالات گردآوری شده زیر نظر ان شیعه شناس فقید است۔ رایزنی فرهنگی درگذشت خانم پروفسور “سکارچا” را بہ بازماندگان ایشان ؛ و جامعه دانشگاہی ایتالیا تسلیت گفته ؛ و در تاریخ 29 ستمبر 2020 م۔ (8 مہرہ 1399) وبینار معرفی زندگی و آثار این شیعہ شناس فقید را برگرزار می نماید۔

شیئر