ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

برگزیدگان ایرانی حفتاد اور حفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

ہفتاد و حفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز با معرفی برگزیدگان این دورہ بہ خود پایان داد ؛ و فیلم "دشت خاموش" ساختہ احمد باہرامی ؛ و روح اللہ زمانی بازیگر فیلم "خورشید" ساختہ مجیدمجیدی ، بہ ترتیب ، انعام حقیقی بخش افقہ ، اور انعام "مارچلو ماستریانی" برای صورترین بازیگر نو ظهور اور جوان را از ان خود ساختہ۔

شیئر