جشنواره مذہب امروز ایتالیا

نمایش مستند کارون در بخش رقابتی بیست و ستن دوره جشنواره مذہب امروز ایتالیا

خفا ہوا این جشنواره اگر بر نمایش آثار سینمای مذهبی و معناگرا متمرکز است ؛ 9-2 مہرمہ 1399 با شعار “محیط زیست و زیبایہی خلقت” برگزار می گردد۔ مستند “کارون” پیش جشنواره۔هایی در کشورہے جشنواره “مذهب امروز” معتبرترین جشنواره در نوع خود خود سطح بین المللی است ؛ و نمایندگان سینمای ایران در ادوار گذشته آن ، حضور مستمر و موفیقی داشته اندھ

شیئر