جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایتالیا

نمایندگان ایران درجشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایتالیا

فیلم ہائے کوٹتاه "کفش" ساختہ حسین دارابی ؛ و "عشق درون" بہ نویسندگی اور کارگردانی احسان نصری ، جمعہ نامزدہای پایانی بخش نویسندگی اور کارگردانی احسان نصری ، جمعہ نامزدہای پایانی بخش نویسندگی ہشتمین دورہ جرکور ارورک شرکور اروروش رورو ت ارور ارور ارور ارور ارور ارور نابرابری اجتماعی ، پی رنگ اصلی اصلیہشتمین دورہ جشنواره فیلم کوتاه (اسپا کی کہانیاں) ایتالیا است اگر با شعار "ما بہ برابری نیازمندیم" ؛ در سال 2020 م برگزار می گردڈ۔ فیلم کوتاہ منتخب ہوئے جشنواره ، متعاقبہ معرفی خواہش شد اور ایوارڈ نقدی بہ ارزش 3 ہزار یوراو آن آن تعاق خدوت۔

شیئر