انعام جشنواره طراحی ایتالیا بہ یک هنرمند ایرانی اختصاص یافت

انعام جشنواره طراحی ایتالیا بہ محمد علی ودود تعلق یافت

محمدعلی ولدود ؛ اگر با یک اثر معرق چوب ، در جشنواره بین المللی طراحی ایتالیا کمپنی نمودہ بود ؛ نشان "آیرون" این جشنواره را آن لائن خود ساخت۔ از میان 124 ہزار اثر ارایا شده بہ دبیرخانہ این جشنواره ، 1497 اثر بہ شاخه صنایع دستی تعلق داشت ؛ ہ ولود ، ایوارڈ "آیرون" در آن بخش را از آن ساخت.

کرافٹس

شیئر