ہفتاد و ہفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

نمایندگان ایران در حفتاد و حفتمین دوسالانہ سینمایی ونیز

22 (کیٹ بلانشیٹ ، ویرونیکا فرانز ، جوانا ہوگ ، نکولا لاگویا ، کرسٹینا پیٹزولڈ ، کرسٹی پیuiu ، لڈآئیون ساگنیئر) اعضاء ہیروت داوران این دوره از دوسالانہ سینمایی ونیز ہسٹند اگر با نمایش فیلم “رابطه” ساختہ (ڈینیئل لوشیٹی)

در حقیقت اصلی رقابتی این جشنواری 19 فیلم ، از جملہ “بہشید” ساختہ مجید مجیدی پیش دارند ؛ 22 فیلم نیز در سہ بخش مختلف غیر رقابتی این جشنوارے بہ نمایش گذاشته خواہش شد و در بخش افق ها ؛ اضافی نمیش 12 فیلم کوتاه رقابتی ؛ و 2 فیلم کوتاه غیر رقابتی ؛ 19 فیلم از جملہ "دشت خاموش" ساختہ احمد باہرامی اور "جنایت بی دقت" ساختہ شہرام مکری بہ رقابت خواہند پرداخت و در نہیںائیت ، 2 فیلم نیز در بخش کالج سینما بھی نمایش گذاشته می شود۔

بنیاد دوسالانہ ہی ونیز سال 1895 م۔ تأیسس گردیدہ اور دوسالانہ ہی ہنر ، معماری ، حرکات موزون ، موسیقی ، نمایش صحنہ ای و سینمارا برگزار مدی۔ نخستین دوسالانہ سینمایی ونیز در سال 1932 م۔ برگزار گردیده است. -

شیئر